آپارات

ویا برای مشاهده فیلم آموزشی روش پرداخت با رمزارز، می‌توانید از لینک فوق استفاده فرمایید

meta.vares اینستاگرام 

برای آشنایی با روش پرداخت با رمزارز، درس  17 در صفحه اینستاگرام فوق را مشاهده فرمایید

abantether.com صرافی آبانتتر

توجه داشته باشید که پرداخت با رمزارز فقط از طریق صرافی آبانتتر امکان پذیر است

فهرست هزینه‌ها

دومیلیون ریال

هر نوبت آزمون (پرداخت ریالی)

چهار و نیم تتر

هر نوبت آزمون (پرداخت با رمزارز)

چهارمیلیون ریال

هر نوبت آزمون حضوری تکنولوژی و هنر ارائه مطلب (پرداخت ریالی)

نه تتر

هر نوبت آزمون حضوری تکنولوژی و هنر ارائه مطلب (پرداخت با رمزارز)

دومیلیون ریال

صدور گواهینامه فارسی (پرداخت ریالی)

چهار و نیم تتر

صدور گواهینامه فارسی (پرداخت با رمزارز)

سه‌میلیون ریال

صدور گواهینامه انگلیسی (پرداخت ریالی)

هفت تتر

صدور گواهینامه انگلیسی (پرداخت با رمزارز)

 Web Page  Software

Made with Mobirise ‌

Free Website Maker